Studia - Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce i jedyną in­sty­tuc­ją kształcącą nauczycieli i wychowawców, której głównym i nadrzędnym celem jest przygotowanie na naj­wyż­szym akademickim poziomie kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi specjalnej opieki i pomocy, aby mogły w pełni rozwinąć swe siły i zdolności...

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest najstarszą politechniką w Polsce, znaną i uznawaną w świecie, zajmującą od lat pierwsze miejsce w ran­kin­gach polskich uczelni technicznych. Na 19 wydziałach, w 2 kolegiach i w Centrum Międzywydziałowym studiuje obecnie ponad 30 tys. studentów, z tego 21,5 tys. na stu­diach dziennych. Kadrę nauczającą stanowi prawie 2400 nauczycieli akademickich...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, w którym kształci się ponad 26 500 studentów na 27 kierunkach studiów.Doskonałe warunki dydaktyczne i socjalne sprawiają, że uczelnia od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i mieści się w pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych, a w ocenie studentów zyskała miano „Uczelni przyjaznej studentom”...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90-tych umożliwia bezwydziałowa struktura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów, ale także o wyborze przedmiotów i wyk­ła­dow­ców. Zgodnie z zainteresowaniami może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest państwową uczelnią wyższą o inspiracji chrześcijańskiej. Uniwersytet zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, większość wydziałów posiada prawo nadawania stopni doktora i dok­to­ra habilitowanego. Programy kształcenia podlegają ciągłemu monitorowaniu, aby zapewnić absolwentom UKSW dostateczne kwalifikacje w przyszłej pracy zawodowej...

studia, rekrutacja, informacje o Uczelni

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce, od wielu lat zajmującą czołowe miejsca w rankingach wyższych uczelni. Na około 90 kierunkach i specjalnościach oraz studiach międzykierunkowych i makrokierunkach Uniwersytet kształci ponad 66 600 studentów. O zainteresowaniu studiami na Uniwersytecie Warszawskim decyduje przede wszystkim prestiż Uczelni, wynikający z wy­so­kie­go poziomu wykształcenia oferowanego młodym ludziom...

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskowo-cywilną uczelnią politechniczną, kształcącą żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Oprócz studiów wojskowych WAT oferuje ogólnodostępne i bez zobowiązań wobec MON studia cywilne...

Uczelnie w Warszawie - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne