Studia podyplomowe - odnośnik do listy
UMCS - logo
Podyplomowe Studia w zakresie Mediacji Szkolnej i Sądowej

Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Pedagogiki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12
telefon: 081 537-63-39, 537-63-32
e-mail: pedreso@pedagog.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów: dr Agnieszka Lewicka
 
Mediacja Szkolna i Sądowa

Opis studiów:
Czas trwania: 2 semestry
Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia magisterskie - w szczególności do absolwentów:
 • prawa
 • psychologii
 • socjologii
 • pedagogiki
 • resocjalizacji
 • kierunków nauczycielskich
Celem studiów jest psychologiczno-prawno-pedagogiczne przygotowanie studentów do prowadzenia mediacji.

Absolwenci mogą prowadzić mediacje szkolne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach oraz ubiegać się o wpi­sa­nie na lis­tę mediatorów sądowych w sprawach karnych, dla nieletnich oraz rodzinnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania

Program studiów obejmuje 5 bloków przedmiotów:
 1. Blok pedagogiczny - pedagogika resocjalizacyjna, socjoterapia nieprzystosowanych społecznie
 2. Blok psychologiczny - psychologia rozwiązywania konfliktów, psychologia sądowa i penitencjarna, komunikacja werbalna, ję­zy­ko­wa, techniki negocjacyjne
 3. Blok prawny - mediacja sądowa w prawie polskim
 4. Blok warsztatowy - trening uwrażliwiający, trening asertywności, psychoterapia, muzykoterapia
 5. Blok zajęć praktycznych - prezentacje publiczne z emisją głosu, praktyka pojednania sądowego, mediacje rodzinne, mediacje szkol­ne
Zajęcia prowadzą pedagodzy resocjalizacyjni, psychologowie, prawnik oraz mediatorzy - w większości pracownicy UMCS.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
 • do 02 października 2009 r., ul. Narutowicza 12 pokój 2 oficyna, tel. 537 63 39 dr Agnieszka Lewicka
Zasady przyjęć:
 • złożenie kompletu dokumentów
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • wpisowe w wysokości 150 zł., na indywidualne dla każdej edycji studiów podyplomowych konto wskazane przez organizatora studiów, które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych
Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów do­ku­men­ty zwraca się zainteresowanemu.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2009 r.

Opłata za semestr: 1450 zł
Numer konta bankowego: 92103019992407687000130201
 
Kontakt, informacje:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
Ul. Narutowicza 12, pokój 2 oficyna
20-004 Lublin
tel. 081 537 63 39, 537 63 32
tel. kom. 069 10 200 69
e-mail agnieszka069@poczta.onet.pl

» strona internetowa z informacjami o Podyplomowych Studiach w zakresie Mediacji Szkolnej i Sądowej