Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne - SGGW

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Zapoznanie pracowników administracji z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Adresaci

 • Pracownicy administracji rządowej
 • Pracownicy administracji samorządowej
 • Pracownicy służby cywilnej
 • Pracownicy służb finansowych, organów i instytucji administracji publicznej

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

 • Uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza tzw. wykształcenia kierunkowego dla osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz osób współpracujących z administracją przy realizacji zamówień publicznych.
 • Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.
 • Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych oraz firmach powiązanych z administracją.

Zasady naboru

 • Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.
 • Studia rozpoczną się 01.10.2010 w Warszawie ul. Nowoursynowska 166

Zasady odpłatności za studia

 • Planowany koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza Studiów Podyplomowych za dwa semestry wynosić będzie 3300 zł + 500 zł wpisowe łącznie = 3800 zł
 • opłata jednorazowa do dnia 30.09.2010 zniżka 200zł czyli 3600 zł)
 • opłata w ratach (tj.: 500 zł. przy składaniu dokumentów + I rata 1650zł do dnia 30.09.2010,+ II rata 1650 zł. do dnia 15.02.2011 r.)

Czas trwania studiów

 • Dwa semestry z łączną liczbą godzin 220 i będą prowadzone w formie niestacjonarnej - 01.10.2010 do 30.06.2011.
 • Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w formie dwudniowych sesji, w soboty i niedziele (od godz. 9 do 17).

Kontakt

Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Budynek nr 6, pokój A14

Sekretariat studiów zainteresowane osoby przyjmuje w soboty i niedziele od godziny 10 do 14.

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Szczegółowe informacje udzielane są również:

 • telefonicznie pod numerem: tel. kom. : 886 624 111
 • pod adresem e-mail: spzp@sggw.pl