start » Pomoc » Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu emta.pl

I. Definicje pojęć zawartych w Regulaminie oraz związanych z nim dokumentach udostępnionych na stronach serwisu emta.pl

serwis - internetowy serwis informacyjny zawierający ogłoszenia oraz informacje dotyczące edukacji, znajdujący się pod adresem emta.pl, będący własnością emta.pl Anna Teresa Malewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowosielskiej 27, prowadzącą działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod numerem 60680, NIP 542-163-01-61

użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu

zleceniodawca - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca zamieszczanie w serwisie informacji dotyczących edukacji lub ogłoszeń

ogłoszenie - oferta zamieszczona w serwisie przez ogłoszeniodawcę, zawierająca informacje usługach oferowanych przez ogłoszeniodawcę oraz dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

administrator - osoba zarządzająca serwisem z upoważnienia właściciela.

II. Ustalenia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki korzystających z serwisu.

2. Administrator i właściciel serwisu nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub nieprawidłowe wykonanie oferowanych usług, o ile jest to spowodowane działaniem osób trzecich, w szczególności nieprawidłowym działaniem Internetu.

3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwera i serwisu nie spowodowane z winy Administratora.

4. Kopiowanie przez użytkowników treści zawartych w serwisie nie jest dozwolone.

III. Usługi świadczone w ramach serwisu emta.pl

1. Publikacja informacji przekazanych administratorowi serwisu przez zleceniodawcę oraz usunięcie publikowanych w serwisie informacji są nieodpłatne, chyba, że pomiędzy zleceniodawcą a serwisem została zawarta w formie pisemnej odrębna umowa (dopuszczalne jest potwierdzenie zawarcia umowy w formie mailowej) określająca zakres świadczonych usług oraz wysokość opłat za świadczone usługi.

2. Wszelkie ustalenia dotyczące opłat za świadczone w ramach serwisu emta.pl usług wymagają jednoznacznego potwierdzenia ich zawarcia oraz potwierdzenia wysokości opłat i terminów płatności w formie pisemnej (dopuszczalne jest potwierdzenie w formie mailowej) przez zleceniodawcę i administratora serwisu.

3. Zleceniodawcy, którzy wykupią płatne usługi dokonują za nie płatności przelewem na wskazane przez administratora konto bankowe.

4. Zleceniodawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść materiałów tekstowych i graficznych dostarczonych do publikacji i opublikowanych na stronach serwisu emta.pl oraz ewentualne roszczenia osób trzecich związane z publikacją dostarczonych materiałów.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia już publikowanych informacji oraz dokonywania skrótów redakcyjnych w materiałach otrzymanych od zleceniodawcy.

6. Użytkownicy serwisu mają możliwość zamieszczania własnych komentarzy, uwag i opinii dotyczących prezentowanych w serwisie uczelni oraz związanych z treścią publikowanych w serwisie informacji.

7. Użytkownik zamieszczający w serwisie opinie, uwagi i komentarze zobowiązany jest do prezentowania opinii zgodnej z prawdą, w formie zgodnej z zasadami kultury i prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych w serwisie informacji.

8. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia opinii niezgodnych z regulaminem serwisu.

IV. Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z działaniem serwisu oraz uwagi dotyczące publikowanych w serwisie treści mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie "Kontakt" znajdującej się pod adresem /?pid=kontakt

2. Administrator zobowiązany jest do zapoznania się z treścią reklamacji i ustosunkowania się do niej w możliwie najkrótszym czasie.

4. Reklamacje dotyczące usług niezgodnych z regulaminem serwisu nie będą uwzględniane przez Administratora.

5. Reklamacje rozpatrywane są w dni robocze w godzinach 10-16.

VII. Komunikacja ze zleceniodawcami

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie mailowej informacji o zmianach w funkcjonalności serwisu.

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie mailowej informacji o zmianach w regulaminie.

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie mailowej materiałów reklamowych związanych z działalnością serwisu.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2013r.

2. Obowiązująca wersja regulaminu umieszczona jest pod adresem /?pid=regulamin