UWM - logo i nazwa

UWM - uczelniaJesteśmy młodą uczelnią - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie istnieje od 1999 roku.

Kontynuujemy kilkudziesięcioletnią tradycję akademicką Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, oraz tradycję ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Jesteśmy jedną z najsilniejszych instytucji naukowych w Polsce północnej.

Jedenaście wydziałów Uczelni ma pełne prawa akademickie - mogą one nadawać stopień naukowy doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach naukowych.

Szesnaście wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora - mogą one nadawać go w 22 dyscyplinach naukowych.

W ramach 17 wydziałów, na 58 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kształcimy około 31 tysięcy studentów

Uniwersytet kształci ponad 500 doktorantów

Na studia podyplomowe uczęszcza około 3 tysięcy osób

UWM - widok uczelniUniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko Olsztyn - kształcimy studentów także w Ełku.

Oferujemy studentom możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia na 40 kierunkach studiów stacjonarnych oraz 38 kierunkach studiów niestacjonarnych.

Nasza oferta kształcenia, to kierunki: humanistyczne, pedagogiczne, teologiczne, prawne, weterynaryjne, rolnicze, techniczne, biologiczne, ekonomiczne, matematyczne i medyczne.

Co roku naszą Uczelnię opuszcza ponad 7000 absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

UWM - wykładUniwersytet to nie tylko nauka na wysokim poziomie - jesteśmy liczącym się ośrodkiem kulturotwórczym i sportowym.

UWM - Kortowiada Jesteśmy organizatorem Olsztyńskich Dni Nauki - ostatnie z nich to ponad 100 różnych imprez, co najmniej 30 tysięcy uczestników i rekord Guinessa :)

Organizujemy też Kortowiadę - słynne na całą Polskę olsztyńskie Juvenalia, uważane przez wielu za najlepszą imprezę tego typu w kraju.

Nasi studenci wydają czasopisma, tworzą Telewizję Kortowo i Radio UWM

Kortowo - nasz kampus uniwersytecki z szeroko rozbudowaną infra- strukturą - nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami, salami wykłado- wymi, zapleczem naukowo-badawczym i rekreacyjno-sportowym oraz osiedlem studenckim zaliczany jest do najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
uczelnia publiczna
rok założenia: 1999

Punkt Obsługi Kandydata

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej
ul. M. Oczapowskiego 12B - I piętro
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00
informacje o rekrutacji: +48 89 524 50 80

Rekrutacja na studia 2013-2014

Informacje dla kandydatów

Jednostki organizacyjne uczelni - wydziały, kolegia

 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Nauk Medycznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Nauk Technicznych
 • Wydział Nauki o Żywności
 • Wydział Nauk o Środowisku
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
 • Wydział Sztuki
 • Wydział Teologii

Oferta studiów I stopnia - stacjonarnych

 • Administracja
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Dietetyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Fizyka techniczna
 • Gastronomia-sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Rybactwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Oferta studiów I stopnia - niestacjonarnych

 • Administracja
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia polska
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Mechatronika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Oferta studiów II stopnia - stacjonarnych

 • Administracja
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Rolnictwo
 • Rybactwo
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zootechnika

Oferta studiów II stopnia - niestacjonarnych

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Rolnictwo
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie
 • Zootechnika

Oferta studiów jednolitych magisterskich - stacjonarnych

 • Kierunek lekarski
 • Prawo
 • Prawo kanoniczne
 • Teologia
 • Weterynaria

Oferta studiów jednolitych magisterskich - niestacjonarnych

 • Prawo
 • Prawo kanoniczne

Oferta studiów podyplomowych

 • Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
 • Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • Nauczenie przyrody w szkole podstawowej
 • Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000
 • Geodezja numeryczna
 • Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego
 • Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego
 • Edytorstwo tekstów
 • Filologia polska
 • Filozofia i etyka
 • Historia
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Kulturoznawstwo
 • Nauczanie filozofii
 • Nauczanie historii
 • Nauczanie języka angielskiego
 • Nauczanie języka niemieckiego
 • Nauczanie języka polskiego
 • Nauczanie języka rosyjskiego
 • Nauczanie języka ukraińskiego
 • Regionalna turystyka historyczna
 • W zakresie przekładu sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego
 • Produkcja rolnicza i ogrodnicza
 • Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • Grafika komputerowa i multimedialna
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Zaawansowane technologie informatyczne
 • Higiena pasz
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Doradca finansowy
 • Ekonomia - rachunkowość budżetowa
 • Ekonomiczne skutki planowania miejscowego
 • Finanse i bankowość
 • Informatyka i statystyka w dydaktyce
 • Kształcenie w zawodzie technik ekonomista
 • Marketingowe zarządzanie oświatą
 • Marketingowe zarządzanie sprzedażą
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
 • Menedżer jakości
 • Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość
 • Problematyki ubezpieczeń
 • Przedsiębiorczość i nowoczesne zarządzanie firmą
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europejskiej
 • Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej
 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
 • Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzenie i marketing w służbie zdrowia
 • Animacja kultury
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
 • Dla nauczycieli przysposobienia obronnego
 • Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa
 • Doradztwo zawodowe
 • Emisja głosu i retoryka funkcyjna
 • Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
 • Kreatywne formy pracy z młodzieżą
 • Kształcenie pedagogiczne
 • Kształcenie pedagogiczne dla kierunków informatycznych
 • Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego
 • Logopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
 • Pedagogika kultury zdrowotnej
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Pośrednictwo pracy
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Psychologiczno - socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
 • Socjoterapia
 • Techniki kreatywne w nauczaniu
 • Terapia pedagogiczna
 • Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
 • Wychowanie w szkole
 • Zintegrowana wczesna edukacja
 • Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Audyt energetyczny budynków i instalacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego - metody i środki
 • Eksploatacja dróg
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
 • Energetyka i odnawialne źródła energii
 • Eurokody w budownictwie
 • Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem cywilnym
 • Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym
 • Komputery i nanotechnologia
 • Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe
 • Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej
 • Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich
 • Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
 • Żywienie człowieka i dietetyka
 • Gospodarowanie na obszarach chronionych
 • Ichtiologia i akwakultura
 • Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej
 • Administracja
 • Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Gospodarka komunalna
 • Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
 • Kuratela sądowa
 • Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
 • Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość
 • Pomoc publiczna i fundusze unijne
 • Prawne aspekty inwestycji budowlanych
 • Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji
 • Prawno - społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Prawo administracyjne i samorządowe
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo medyczne
 • Prawo podatkowe i skarbowość
 • Prawo pracy
 • Prawo zamówień publicznych
 • Ubezpieczeń zdrowotnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i biznesie
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole
 • Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
 • Doskonalenie nauczania religii
 • Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii
 • Guwernantka - profesjonalna opieka i edukacja dziecka
 • Współczesne aspekty duszpasterstwa

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?

UWM - logo i nazwa

Wiadomości, komentarze, opinie i pytania dotyczące Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zapraszamy :)

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?