wirtualne zwiedzanie AkademiiUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Europejska jakość kształcenia poparta jest tu certyfikatami i akredytacjami. Programy nauczania opierają się na światowych wzorcach edukacji menedżerskiej i najnowszych trendach biznesu.
Zajęcia prowadzą autorytety nauki i praktyki biznesu. To Uczelnia z absolutnej czołówki rankingowej. Specja- lizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej.
Absolwenci UEP są cenieni przez pracodawców i zajmują eksponowane pozycje zawodowe. Z raportu „Rzeczpospolitej”, w którym pod uwagę wzięto wykształcenie szefów największych polskich firm, wynika, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla.

Silną stroną Uczelni jest nowoczesna, dostosowana do wymogów rynku pracy i światowych tendencji biznesu oferta dydaktyczna. Kształcić można się w ramach studiów: pierwszego i drugiego stopnia, trzeciego stopnia, podyplomowych  oraz Master of Business Administration (prowadzone w kooperacji z prestiżowymi uczelniami z USA, Wielkiej Brytani, Niemiec oraz Francji), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Programy nauczania UEP kładą nacisk na wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne wysokiej klasy ekspertom, menadżerom i decydentom gospodarczym. Uniwersytet oferuje unikatowy w skali kraju blok przedmiotów prowadzony przez specjalistów ze świata biznesu, szefów i kadrę zarządzającą wiodących korporacji i przedsiębiorstw oraz profesorów z uczelni zagranicznych. Wyróżnikiem oferowanych przez Uczelnię programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy kontekst kształcenia daje studentom Uniwersytet Ekonomicznego w Poznaniu rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność skutecznego działania biznesowego i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.

Standardy kształcenia UEP w pełni wpisują się w kryteria wymagań unijnego rynku edukacji. Uniwersytet ma wdrożony europejski system rozliczania studiów (ECTS), umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów. Transfer światowych wzorców kształcenia zapewniają programy wymian, łącznie z prestiżowymi umowami o podwójnych dyplomach (absolwent otrzymuje dyplomu ukończenia uczelni rodzimej i zagranicznej). W zakresie wymian, w ramach programu SOCRATES Erasmus, Uczelnia ma przyznaną rozszerzoną Kartę - extended Erasmus University Charter, umożliwiającą maksymalny zakres działań. Liczba studentów korzystających z programów wymian sukcesywnie wzrasta. W roku ubiegłym było to blisko 260 osób, co oznacza, że międzynarodową ścieżką studiów legitymuje się co dwudziesty student studiów stacjonarnych. Współpraca z ponad setką uczelni i instytucji naukowych z blisko całego świata (głownie Europy, USA i Azji), wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu są dobrze przygotowani do wyzwań krajowego i globalnego rynku pracy.

Imponujący procent wykładowców to wybitne postacie świata nauki i praktyki gospodarczej. Kadra UEP zasiada w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczy w badaniach i ekspertyzach (w tym o zasięgu międzynarodowym) oraz doradza podmiotom gospodarki i państwa. Pracownicy Uczelni wykładają gościnnie za granicą i wypowiadają się jako eksperci gospodarczy w mediach. Dokonania badawcze i publikacje kadry akademickiej UEP stanowią ważny wkład do współczesnych nauk ekonomicznych i literatury przedmiotowej. Wielu pracowników Uczelni to stypendyści prestiżowych programów zagranicznych. Wykłady gościnne dla studentów UEP prowadzą również znamienitości sceny życia publicznego oraz wybitni menedżerowie z kraju i zagranicy. Swoje odczyty mieli tu też miedzy innymi: Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Theodore R. Marmor (doradca Białego Domu), Todd Bermont (doradca firm z czołówki Fortune 1000).
Na zajęciach wykorzystywane są światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i nowoczesne metody nauczania (case-study, prezentacje). Atutem są dobre warunki studiowania (nowoczesne sale i wyposażenie, jedna z najlepszych w tej części Europy bibliotek naukowych).

Uczelnia wspiera też swoich studentów i absolwentów w starcie zawodowym. Do działającego na jej terenie Biura Karier spływa kilkaset ofert miesięcznie. Studenci rekrutowani są również na zasadzie wyłączności do firm i korporacji z Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Start zawodowy i kontakt z przyszłym pracodawcą ułatwia również doświadczenie zdobywane przez studentów podczas prac projektowych w kołach i organizacjach studenckich, których jest kilkadziesiąt.

Informacje dla kandydatów na studia


Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra lub magistra inżyniera (Wydział Towaroznawstwa).


Wydział Ekonomii

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Wydział Towaroznawstwa

Wydział Zarządzania

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Studia trzeciego stopnia niestacjonarne są odpłatne. Doktoranci zakwalifikowani na studia stacjonarne mogą otrzymywać stypendium.


Studia doktoranckie w języku angielskim

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje około 50 programów studiów podyplomowych.
Ich celem jest wzmocnienie specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Są prowadzone przez pracowników akademickich i praktyków gospodarczych z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania: prezentacje multimedialne, projekty grupowe, praca nas studiami przypadków, symulacje, gry strategiczne.


Studia MBA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzi 4 prestiżowe programy MBA realizowane we współpracy z renomowanymi uczelniami z Anglii, Francji, Niemiec i USA. Według rankingu Rzeczpospolitej zostały one zaliczone do jednych najlepszych w Polsce.
Międzynarodowy wymiar kształcenia
Uczelnia stawia na internacjonalizację kształcenia i badań naukowych. Studia rozliczane są według standardów unijnych w punktacji ECTS. Corocznie, dzięki stałej współpracy z uczelniami zagranicznymi, z programów wymian korzysta łącznie około 500 studentów i pracowników naukowych. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Uniwersytetem jest ustawicznie poszerzana. Obecnie to ponad 110 renomowanych szkół wyższych i instytucji naukowych z całego świata.
Wyjazdy organizowane są w ramach unijnego programu „Socrates-Erasmus” oraz w ramach indywidualnych porozumień z uczelniami z całego świata. Studenci UEP, na mocy umów międzyuczelnianych, mają możliwość uzyskania cenionych w świecie tzw. podwójnych dyplomów: uczelni rodzimej i zagranicznej. Tego typu umowy obowiązują z: University of Exeter (Wielka Brytania), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy), Europäische Wirtschaftshochschule (Berlin) oraz ESCP-EAP European School of Management (z siedzibami w Paryżu, Londynie, Madrycie i Berlinie).
Uczelnia prowadzi również 4 prestiżowe MBA - programy przeznaczone dla kadry menedżerskiej - realizowane we współpracy programowej z renomowanymi uczelniami z Anglii, Francji, Niemiec i USA. Według rankingu Rzeczpospolitej zostały one zaliczone do najlepszych w Polsce.
Ustawicznie poszerzana jest liczba wykładów i specjalności w językach obcych. W języku angielskim można przygotować również pracę doktorską (program Doctoral Seminars in English).
Wyróżnikiem Uczelni jest wysoka jakość nauczania języków obcych. Uniwersytet jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym biznesowego języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.
Wyjeżdżający na wymiany międzynarodowe studenci niejednokrotnie lokują się w czołówce najlepszych studentów uczelni zachodnich.

Orientacja na praktykę gospodarczą

Programy nauczania realizowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu są budowane pod kątem wymagań rynku pracy. Student zdobywa kompetencje praktyczne wymagane od skutecznego menedżera. Uczelnia oferuje unikatowy w skali kraju przedmiot, na którym wykłady prowadzi klasa menedżerska wiodących korporacji i przedsiębiorstw oraz profesorowie uczelni zagranicznych. Na konkretnych przykładach pokazują oni, jak w praktyce realizowane są określone projekty, modele i instrumenty biznesowe. Szerokość i trwałość relacji z praktyką gospodarczą zapewnia działanie Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zrzeszone w nim polskie i międzynarodowe firmy oraz renomowane instytucje gospodarcze, wspierają Uczelnię w realizowaniu jej misji dydaktycznej. Udostępniają materiały specjalistycznych do pracy na zajęciach, prowadzą wykłady i szkolenia, organizują praktyki zawodowe i staże dla studentów. Wspólnie realizowane są również specjalistyczne projekty eksperckie i doradcze, w których aktywnie uczestniczą również studenci.
Klub Partnera skupia następujące firmy oraz instytucje: Aesculap Chifa Sp. z o.o., Amica Wronki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Nivea Polska S.A., GAZOMET Sp. z o.o. Zakład Urządzeń Gazowniczych, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Hochland Polska Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o., Man Accounting Center Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A., PKO BP, Prima S.A., REXAM Szkło Gostyń S.A., PTE Skarbiec-Emerytura S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o.
Standard wyposażenia uczelni
Atutem Uniwersytetu jest wysoki standard infrastruktury dydaktycznej. Budynki Uniwersytetu są zlokalizowane blisko siebie w samym centrum Poznania. Zajęcia odbywają się w nowocześnie zaaranżowanych architektonicznie salach wykładowych. Studenci mają do dyspozycji bogato wyposażone laboratoria naukowe oraz sale komputerowe ze stałym dostępem do internetu. Darmowe korzystanie z sieci zapewnia również zainstalowany w Uczelni system hot-spotów (punkty bezprzewodowego korzystania z sieci internetu). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako pierwszy w Polsce uruchomił na swojej stronie internetowej wirtualne zwiedzanie swoich budynków.
Również standard i liczba pozycji księgozbioru Biblioteki UEP stawia ją w czołówce najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w tej części Europy bibliotek naukowych.
Promocja zawodowa studentów – pomoc w budowaniu ścieżki kariery
Uczelnia aktywnie wspiera swoich studentów i absolwentów w zaistnieniu na rynku pracy. Działające na jej terenie Biuro Rekrutacji i Karier, pomaga w załatwianiu praktyki zawodowej, stażu oraz w znalezieniu pracy, zarządzając własną, rozbudowaną bazą ofert. Do stałego kalendarza imprez Uczelni wpisały się również Targi Pracy oraz spotkania rekrutacyjne i konkursy stażowe, prowadzone przez wiodące międzynarodowe firmy konsultingowe, banki, agencje reklamowe, konsorcja i przedsiębiorstwa (m.in. Ernst & Young, KPMG, PriceWaterHouseCoopers, MasterFoods, Nestle Polska S.A, L’OREAL Polska). Dobry start w karierze zawodowej zapewniają umowy o praktyki zawodowe i magisterskie, gwarantowane m.in. przez firmy wchodzące w skład Klubu Partnera UEP.
Warunki do rozwoju dodatkowych zainteresowań i kompetencji
Okazją do pogłębienia wiedzy tematycznej, zyskania doświadczenia praktycznego oraz nawiązania interesujących kontaktów jest przynależność do jednej z kilkunastu organizacji studenckich lub jednego z około 50-ciu kół naukowych. Większość z nich prowadzi ekstensywne formy współpracy z prominentnymi przedstawicielami praktyki gospodarczej – znanymi firmami konsultingowymi, bankami, czołowymi firmami produkcyjnymi. Studenci zrzeszeni w organizacjach pracują nad projektami biznesowymi, organizują spotkania i konferencje z reprezentantami sfery biznesu, elitą polityki, sportu i kultury. Mogą także rozwijać swoje zainteresowania sportowe i kulturalne. Duże sukcesy odnoszą studenci należący do sekcji sportowych. Reprezentanci drużyn siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa czy też brydża sportowego odnoszą regularne zwycięstwa na mistrzostwach i turniejach ligi krajowej i międzynarodowej.
Kursy i certyfikaty językowe
Wyróżnikiem Uczelni jest wysoka jakość nauczania języków obcych. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada status lokalnego autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LLCI), Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) – egzaminy z języka francuskiego ekonomicznego i prawniczego oraz Centrum Egzaminacyjnego "Języka rosyjskiego na co dzień" i "Języka rosyjskiego w biznesie" według standardów Rady Europy w związku z umową z Instytutem Puszkina w Moskwie. W ramach licencji udzielonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową Uczelnia prowadzi także certyfikację językową w zakresie PWD (Prufung Wirtschaftsdeutsch).Przeprowadza również egzaminy i kursy przygotowujące do egzaminów Business English Certificate (BEC) oferowane przez Uniwersytet Cambridge.
Uniwersytet ma ponadto status Centrum Egzaminacyjnego TELC (The European Language Certificates) i przeprowadza egzaminy z języków: angielskiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Certyfikaty językowe TELC są oficjalnie uznawane między innymi przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka obcego dla pracowników służby cywilnej.
Pomoc materialna
Uczelnia zapewnia swym studentom system pomocy materialnej w postaci stypendiów socjalno-bytowych i zapomóg oraz gratyfikuje finansowo ich postępy w nauce i sporcie. Szczegółowo z zasadami przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie internetowej Uczelni. Do dyspozycji studentów są również trzy domy studenckie. Standard akademików UEP jest stale podnoszony poprzez regularne remonty i prace modernizacyjne Na terenie Uczelni znajdują się również bufety, pizzeria i restauracja studencka.
Studenci niepełnosprawni
Uniwersytet dba również o kandydatów i studentów niepełnosprawnych, zapewniając im kompleksowy program wsparcia w trakcie procesu rekrutacji, przebiegu studiów oraz na etapie konstruowania własnej ścieżki zawodowej. Program wspierania studentów niepełnosprawnych obejmuje pomoc materialną, zajęcia rehabilitacyjne, opiekę wolontariuszy oraz indywidualizację w realizacji zajęć i trybie egzaminów.

Studenci o Uniwersytecie

Wybierając uczelnię kierowałam się przede wszystkim jej renomą i możliwościami kariery zawodowej, jakie daje skończenie cenionej przez pracodawców szkoły wyższej.
Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie, z odwołaniami do rzeczywistych sytuacji biznesowych. Przekazywanie wiedzy ma przełożenie praktyczne - realizujemy dużo projektów, rozwiązujemy case-studies, dyskutujemy o konkretnych rozwiązaniach z praktyki gospodarczej. Otrzymujemy umiejętności potrzebne współczesnemu menedżerowi i skutecznemu ekonomiście. Już na studiach nie mamy problemów ze znalezieniem dobrej pracy.
Agata Kucharuk
IV rok Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Na Uczelni panuje świetna atmosfera, wykładowcy i ćwiczeniowy są przyjaźnie nastawieni i pomagają w sprawach związanych z prowadzonym przedmiotem i służą wiedzą specjalistyczną. Mnóstwo organizacji studenckich i kół naukowych pozwala na rozwinięcie swoich zainteresowań i spełnienie się w nowych obszarach. Często wykonujemy projekty zespołowe, możemy przy tym poznać wielu interesujących ludzi. Doświadczenie, jakie zbiera się podczas studiowania daje przewagę na zakończeniu studiów na rynku pracy oraz otwiera nowe możliwości i ułatwia kontakty biznesowe. U nas naprawdę czuć, że tutaj się nie tylko studiuje, ale także zaczyna prawdziwie dorosłe i samodzielne życie.
Agata Gulczewska
III rok Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ukończenie uczelni z prestiżem pozwalają na lepsze ulokowanie się na rynku pracy. Moi znajomi ze studiów pracują w znanych firmach i koncernach, dużych instytucjach finansowych, agencjach reklamowych. Zajęcia prowadzi wybitna kadra naukowców i praktyków gospodarczych. Sporo doświadczeń nabywa się działając w organizacjach studenckich. Wiedza i umiejętności, które zdobyłem dają mi pewność, że zrealizuje swoje plany zawodowe.
Michał Czekalski
III rok Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Rekrutacji i Karier

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
Gmach Główny - pok.212 II piętro
kontakt telefoniczny: +48 61 856 91 91

WIELKOPOLSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?