Łódź, Uniwersytet Łódzki - uczelnia

Rekrutacja Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Lindleya 3
tel.+48 42 635 41 78, 635 40 86, 635 40 40
fax.+48 42 635 40 43
e-mail: ulapan@uni.lodz.pl

Historia

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą "Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów, co stanowiło 12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Uniwersytet Łódzki dzisiaj

Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i posiada 12 wydziałów:

Od roku akademickiego 1998/99 funkcjonuje Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach: administracja, ekonomia, informatyka, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. Studiować można także w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Bełchatowie, Kutnie, Ostrołęce, Sieradzu, Skierniewicach oraz Zduńskiej Woli.

W roku 2002 uruchomione zostały magisterskie Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, których słuchacze mogą indywidualnie - pod kierunkiem opiekunów naukowych - wybierać kierunek: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

Chcąc zapewnić równy dostępu do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych osobom niepełnosprawnym w UŁ został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 1 czerwca 2007 r. rozpoczął swoją działalność Uniwersytecki punkt informacyjny, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla niepełnosprawnych. Pracownicy biura służą pomocą podczas egzaminów wstępnych oraz w trakcie roku akademickiego.

W UŁ funkcjonują 3 Biura Karier Zawodowych – na Wydziale Zarządzania, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk o Wychowaniu.

Łódź,  Uniwersytet Łódzki - studenci

Rekrutacja Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Lindleya 3
tel.+48 42 635 41 78, 635 40 86, 635 40 40
fax.+48 42 635 40 43
e-mail: ulapan@uni.lodz.pl

Studia

Łódź, Uniwersytet Łódzki - studenciNauczanie w Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na 37 kierunkach studiów i 134 specjalnościach.

Uniwersytet Łódzki prowadzi także studia doktoranckie i ponad 90 studiów podyplomowych, w tym studia typu MBA oraz finansowane przez EFS.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzane są nowe kierunki studiów oraz kierunki z wykładowym językiem angielskim lub francuskim.

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w Uniwersytecie Łódzkim można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów uczelni zagranicznych (francuskich, amerykańskich, niemieckich).

20 kierunków studiów posiada Certyfikat jakości kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), 22 kierunki otrzymały pozytywną opinię jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 41 tys. osób.

Na blisko 90 studiach podyplomowych dokształca się ponad 2,5 tys. osób, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców co roku uczy się ok. 350 obcokrajowców.

Na studiach doktoranckich kształci się ponad 900 słuchaczy (na stacjonarnych studiach doktoranckich – ok. 700 słuchaczy, na niestacjonarnych zaocznych doktoranckich – 210 osób).

Od początku istnienia Uczelni studia w UŁ ukończyło ponad 140.801 osób (bez studiów podyplomowych i doktoranckich).

W uczelni zatrudnionych jest 3.842 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni, w tym 2.252 nauczycieli akademickich (217 profesorów tytularnych) i 1.590 pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi.

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Łódzki realizuje 97 międzynarodowych umów o współpracy z wyższymi uczelniami. Z tej liczby – 35 to umowy ogólnouniwersyteckie, a 62 to umowy wydziałowe. Pracownicy UŁ biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: Jean Monnet, SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CAMPUS EUROPAE, Program Uniwersytetu Bałtyckiego.

Pracownicy Uniwersytetu realizują liczne projekty badawcze w ramach 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej i inne projekty w ramach różnych innych grantów badawczych.

Dzięki wprowadzeniu systemu ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Socrates/Erasmus studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.

Wydziały, Ośrodki Zamiejscowe - adresy, dane kontaktowe, linki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Pilarskiego nr 14, 90-231 Łódź
tel. (48) 42 635 45 08, 635 47 70, 635 47 47
fax. (48) 42 635 45 06
e-mail: dziekan@biol.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ul. P.O.W. nr 3/5, 90-255 Łódź
tel. (48) 42 635 51 12, 635 53 56, 635 51 32
fax. (48) 42 635 50 32
e-mail: dziekes@uni.lodz.pl
e-mail: naukaes@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny

ul. Kościuszki nr 65, 90-514 Łódź
tel. (48) 42 665 52 53
fax. (48) 42 665 52 54
e-mail: filolog@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny

ul. A. Kamińskiego nr 27a, 90-219 Łódź
tel. (48) 42 635 43 31
fax. (48) 42 635 43 31
e-mail: filhist@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej<

ul. Pomorska nr 149/153, 90-236 Łódź
tel. (48) 42 635 57 42, 678 54 17, 635 42 61, 635 57 43
fax. (48) 42 635 57 42
e-mail: dziekan@fic.uni.lodz.pl
e-mail: dziekanat@fic.uni.lodz.pl

Wydział Chemii

ul. Pomorska nr 149/153, 90-236 Łódź
tel. (48) 42 635 57 44, 635 57 00, 635 57 45, 635 57 43
fax. (48) 42 635 57 42
e-mail: dziekan@chemia.uni.lodz.pl
e-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Banacha nr 22, 90-238 Łódź
tel. (48) 42 635 59 49
fax. (48) 42 635 42 66
e-mail: facmath@math.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych

ul. Narutowicza nr 88, 90-139 Łódź
tel. (48) 42 665 59 10
fax. (48) 42 665 59 11
e-mail: dziekan@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu

ul. Pomorska nr 46/48, 90-203 Łódź
tel. (48) 42 665 57 10
fax. (48) 42 665 57 11
e-mail: wnow@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji

ul. Składowa nr 43, 90-127 Łód
tel. (48) 42 635 40 21, 635 40 41
fax. (48) 42 665 58 47
e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Składowa nr 41/43, 90-127 Łódź
tel. (48) 42 635 42 74, 678 52 38
fax. (48) 42 678 49 16
e-mail: interul@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania

ul. Matejki nr 22/26, 90-237 Łódź
tel. (48) 42 635 50 51, 635 51 22
fax. (48) 42 635 53 06
e-mail: wzdziek@uni.lodz.pl

Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja nr 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (48) 44 724 27 20, 44 724 97 20
fax. (48) 44 724 27 20
e-mail: filiatomaszow@o2.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kutnie

ul. Oporowska nr 7, 99-300 Kutno
tel. (48) 24 355 46 75, 42 635 51 82
fax: (48) 24 355 46 75
e-mail: zodkutno@uni.lodz.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrołęce

ul. Batalion Czwartaków 6, 07-401 Ostrołęka
tel. (48) 29 766 44 04, 42 635 51 11
fax: (48) 29 766 44 04

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu

Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz
(Gimnazjum nr 1)
tel: (48) 43 822 04 61, 42 635 52 56, 42 635 51 61

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Skierniewicach

al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice
tel: (48) 46 832 59 16
e-mail: infosce@uni.lodz.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie

ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów
tel: (48) 44 632 42 46
e-mail: zodbelchatow@uni.lodz.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zduńskiej Woli

ul. Dąbrowskiego 6
tel.: (043) 823-42-74

ŁÓDZKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?